با توجه به تاكید مقام معظم رهبری مبنی بر بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و در راستای تحقق جنبش نرم افزاری، پروژه امید در صا ایران بعنوان اولین گام عملی كشور در عرصه بومی سازی فناوری فضایی از اسفند 84 آغاز شد.

* دست آوردهاى پروژه امید:
ساخت اولین سامانه فضایی بومی جمهوری اسلامی ایران · بومی سازی فناوری فضایی به عنوان قطب مهم مولد دانش و فناوری در سایر صنایع · اقتدار ملی از منظر دستیابی و تسلط به فضا
با توجه به تاكید مقام معظم رهبری مبنی بر بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی و در راستای تحقق جنبش نرم افزاری، پروژه امید در صا ایران بعنوان اولین گام عملی كشور در عرصه بومی سازی فناوری فضایی از اسفند 84 آغاز شد.
این پروژه حاصل یك كار جمعی و با بسیج امكانات داخلی كشور شامل بخش‌های مختلف صا ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی، شركت‌های خصوصی و امكانات دانشگاه‌ها به ثمر نشست.

* اهداف پروژه ماهواره ملی امید:

از آنجایی كه پروژه امید اولین گام علمی در عرصه بومی سازی فناوری ماهواره بوده است لذا مهمتر و پیچیده تر از دستیابی به یك محصول بومی، ایجاد بسترهای لازم برای این صنعت خواهد بود.
بر این اساس شناسایی صنایع داخلی و ظرفیت‌های موجود در خصوص تجهیزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره و ایجاد بستر فعالیت‌های فضایی در شركت‌های خصوصی بعنوان اهداف بسیار مهم این پروژه بوده است.


* اهداف مهم پروژه امید در راستای بومی سازی صنعت ماهواره:

- شناسایی ظرفیت‌های موجود در خصوص تجهیزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره

- ایجاد بستر فعالیت های فضایی در شركت‌های خصوصی

- ایجاد فضای عملیاتی ساخت و تست ماهواره در تعامل با موشك حامل داخلی


* ماموریت ماهواره امید:

ماموریت فنی ماهواره امید به گونه ای تنطیم شده كه بتوان با حداقل ریسك به حداكثر اطمینان در یك ارتباط ماهواره‌ای رسید. از اینرو ماموریت ماهواره ای امید به این صورت تعریف شده است:

برقراری ارتباط متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی شامل ماموریت های :

- تعیین مشخصات مداری ماهواره پس از جدایش از موشك حامل.

- تله متری مشخصات زیرسامانه های ماهواره (ارسال اطلاعات داخلی ماهواره به ایستگاه زمینی) برای بررسی وضعیت ماهواره.

- ارسال فرمان از ایستگاه زمینی به ماهواره.


* مشخصات فنی ماهواره امید:

نوع ماهواره: مخابراتی

ابعاد كلی سازه در حالت بسته : cm 40*40*40

وزن: 27 كیلو گرم

كنترل حرارات: پسیو

باند فركانس: UHF

* ساختار ایستگاه‌های زمینی ماهواره امید

- ایستگاه‌های رنجینگ ( 4 ایستگاه)

- ایستگاه‌های تله متری و تله كامند(3 ایستگاه)

- ایستگاه كنترل مركزی (ا ایستگاه)

فناوریهای كلیدی در پروژه:

- تولید الكترونیك ماهواره

- تولید فرستنده و گیرنده فضایی

- فناوری QSM بعنوان فناوری حساس سازه‌ای در ماهواره

- فناوری TVT بعنوان فناوری حساس طراحی حرارتی ماهواره

- تست‌های محیطی فضایی بعنوان بالاترین رده كیفی قطعات

- فناوری بكارگیری GPS فضایی بخصوص در ماهواره بدون پایداری امید

- فناوری Ranging

- فناوری شبیه‌سازی پرواز ماهواره

- مهندسی سامانه فضایی بصورت كاملاً بومی

- اثبات وجود ماهواره در مدار

- تعیین دوره تناوب و زمان طلوع ماهواره با دقت بالا

- ارتباط تله متری تله كامند با ماهواره

- تهیه نرم افزارهای گزارش‌گیری برای تحلیل اطلاعات تله متری

* مراحل اجرای پروژه:

این پروژه از پانزدهم اسفند ماه سال 1384 آغاز گردید و طی 2 سال آماده انجام تستهای مشترك شد.

قطعاً یكی از گلوگاه های هر پروژه برای كشوری كه تجربه قبلی آن را نداشته باشد، طراحی سامانه‌ای آن خواهد بود و با توجه به ماهیت پیچیده پروژه‌های فضایی، حساسیت طراحی سامانه‌ای آن دو چندان خواهد بود.
از نقاط بسیار برجسته این پروژه این است كه طراحی سامانه‌ای ماهواره امید بصورت كاملاً بومی توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

دستیابی به تجربه طراحی سامانه ای یك پروژه فضایی خود به تنهایی از موفقیتهای بسیار بزرگ این پروژه می‌باشد و این دستاوردی است كه آهنگ حركت پروژه های آتی را بسیار سریع خواهد نمود.

طراحی سامانه‌ای ماهواره امید با توجه به شرایط و امكانات داخلی طی سه ماه نهایی گردید و پس از آن طراحی اولیه زیرسامانه‌های ماهواره با هدف تعیین مشخصات كلیدی و تفصیلی هر كدام آغاز گردید.

هدف از این مرحله (طراحی زیرسامانه‌ها) رسیدن به مرحله ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی هر یك از زیرسامانه‌ها بود تا بتوان طراحی انجام شده را بصورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار داد.

البته اتمام این مرحله به معنی نهایی شدن طراحی نبود و كلیه مشخصات طراحی در مراحل بعدی پروژه و توسط آزمایش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و اصلاحات مورد نیاز در طراحی اعمال گردید.

در واقع مرحله طراحی تفصیلی زیرسامانه‌ها تا مراحل پایانی پروژه ادامه داشته است. در مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی، كلیه اشكالات و اصلاحات عملكردی ناشی از طراحی اولیه مشخص و مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به آخرین اصلاحات بدست آمده، مرحله ساخت نمونه مهندسی ماهواره آغاز گردید.

هدف در این مرحله، دستیابی به یك نمونه كامل ماهواره از لحاظ مشخصات فیزیكی و عملكردی بوده است.
در این مرحله فارغ از تحمل ماهواره در برابر شرایط محیطی، عملكرد قسمتهای مختلف بصورت مجزا و كل ماهواره بصورت تجمیعی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به عدم تجربه قبلی كشور در خصوص انجام تستهای مورد نیاز یك محصول فضایی، تلاشهای ارزشمندی در خصوص شناسایی و یا تجهیز امكانات داخلی برای انجام چنین تستهایی صورت پذیرفت.

تست نمونه مهندسی ماهواره توانست شرایط كار را برای ساخت نمونه پروازی هموار سازد.
تست‌هایی كه برای نمونه پروازی ماهواره در نظر گرفته شده بود، مطابق استانداردهای معتبر فضایی و با توجه به شرایط داخلی كشور تنظیم شده بود.
خوشبختانه تمهیداتی كه در طراحی برای تحمل شرایط محیطی شامل لرزه‌های ناشی از موشك حامل، تغییرات دمایی بسیار زیاد در مدار زمین و شرایط خلأ، اندیشیده شده بود با انجام موفق تست‌های محیطی اثبات گردید و بدین ترتیب اولین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران آماده پرتاب گردید.


* دست آوردهای پروژه امید

- ساخت اولین سامانه فضایی بومی جمهوری اسلامی ایران

- بومی سازی فناوری فضایی به عنوان قطب مهم مولد دانش و فناوری در سایر صنایع

- اقتدار ملی از منظر دستیابی و تسلط به فضا

- نقطه عطف در صنعت فضایی كشور

- ورود اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی به عرصه‌های عملی فضایی

- شناسایی ظرفیتهای موجود در خصوص تجهیزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره

- ایجاد بستر فعالیتهای فضایی در شركتهای خصوصی

- ایجاد فضای عملیاتی ساخت و تست ماهواره و ایستگاههای زمینی در تعامل با موشك حامل داخلی

- طراحی و ساخت اولین ایستگاه كنترل و هدایت ماهواره ها در سطح كشور بصورت بومی به دست متخصصین صا ایران

- كسب بستر علمی طراحی و ساخت آنتهای یاگی

- دستیابی به دانش طراحی سیستمهای سروسیستم كنترل آنتن ردگیر ماهواره

- كسب دانش بالستیك مدار و اختلالات فضایی تأثیر گذار ماهواره ها

- طراحی نرم افزارهای مونیتورینگ و كنترل ماهواره

- طراحی نرم افزارهای پردازش كدینگ و رمزگذاری داده های تله متری، تله كامند

-طراحی نرم افزارهای جستجوگر ماهواره (رنجینگ ،داپلر،تك ایستگاهی)

- كسب دانش فنی طراحی و ساخت پایه وسازه و ساختارایستگاههای TT&C میكروماهواره

- كسب تجربه ارتباط مخابراتی بین تجهیزات ایستگاه زمینی و تجهیزات ماهواره

- كسب تجربه ردگیری و دریافت سیگنال از ماهواره های عملیاتی توسط ایستگاه زمینی بومی